LAB 4-2: IP Routing – RIP

2745

LAB 4-2: IP Routing – RIP   

RIP – Viết tắt của Routing Information Protocol, là giao thức định tuyến điển hình theo kiểu Distance Vector. Nó đều đặn gửi toàn bộ bảng định tuyến ra tất cả các active interface theo chu kỳ là 30 giây. RIP chỉ sử dụng metric là hop-count để tính ra tuyến đường tốt nhất tới mạng phía xa.

Thuật toán mà RIP sử dụng để xây dựng nên bảng định tuyến là Bellman-Ford.

RIP có các đặc điểm như sau:

– Hop count được sử dụng để tính metric và xác định tuyến đường sẽ được lựa chọn.

– Nếu hop count của mạng lớn hơn 15, RIP không thể xác định được tuyến đường đến mạng đó.

– RIPv1 cập nhật bảng định tuyến theo địa chỉ broadcast, RIPv2 cập nhật bảng định tuyến theo địa chỉ multicast 224.0.0.9 sau mỗi 30s (theo mặc định).

Lệnh cấu hình RIPv2:

router rip
version 2
network classful_network_number
network classful_network_number
no auto-summary

LAB 4-2: IP Routing – RIP

You are the network administrator at Ranet, and have to config the routers both Ranet-HQ and Ranet-BR to make the connection throughout Ranet network and with the Internet. So all you have to do are:
(Config via console of each router.)

1. Enable and set IP address on LAN interface of each router to be the first assignable IP of each subnet.

2. Enable serial interface on each router and set IP address on each interface as:
– s0/0/0 on Ranet-BR: first IP of 98.83.165.72/30
– s0/0/0 on Ranet-HQ: last IP of 98.83.165.72/30
– s0/1/0 on Ranet-HQ: last IP of 52.9.236.20/30

all serial interface use HDLC as encapsulation protocol and do not forget to set clock rate at 64 kbps on Ranet-BR side.

3. Set RIPv2 as routing protocol on each router to let Host1 connect to Host2.

router rip
version 2
network classful_network_number
network classful_network_number
no auto-summary

4. Set default route on each router to let both Host1 and Host2 be able to connect to the Online Server (55.8.92.3) in the internet.

Link download:   NA-4-2-RIP